Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor

Dagens arbeidsliv er til en stor grad preget av hjemmekontor, avstand og fleksibilitet. Derfor er det viktigere enn noensinne å tilby metoder for læring, utvikling og vekst for medarbeiderne. For at det skal gjøres på en god måte, må du møte medarbeidernes behov der de er på hjemmekontoret.  

Det siste året har satt sitt preg på måten vi jobber og hva slags behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større bedrifter og virksomheter har evnet å levere konsistent opplæring gjennom digitale flater, har det vært en utfordring for de som tidligere har belaget seg på en mer tradisjonell klasseromsopplæring. Derfor ønsker vi å dele våre tips til hvordan selskaper på en best mulig måte kan se på digital læring med et strategisk blikk og sørge for at det møter medarbeidernes behov for læring – også i en sosial sammenheng.  

 

1. Digital læring må reflektere bedriftens kultur 

Opplæring i bedriftens kultur bør ikke begrenses til onboarding av nye ansatte. Særlig i disse dager hvor de fleste av oss sitter på hjemmekontor, er digital læring en god mulighet til å styrke bedriftens identitet og kjerneverdier hos medarbeiderne. Her anbefaler vi å ta utgangspunkt i følgende grep: 

 • Vær tydelig på hvorfor det er viktig at medarbeiderne tilegner seg kompetansen. Dersom de ikke er overbevist eller kan se verdien, vil det kunne påvirke motivasjonen. Et læringsløp derfor ha en tydelig nytteverdi for medarbeiderne samtidig som man er konkret på hvilken verdi det vil tilføre bedriften. 
 • Vær visuelt konsistent i designet av læringsløpet. Din bedrift har sin kultur og verdier reflektert i sin merkevare og du må dermed sørge for at «the look and feel» i læringsløpet reflekterer dette. 

2. Digital læring må forstås som en prosess og ikke en engangshendelse 

Læring, uavhengig om den foregår digitalt, er ingen engangshendelse, men en kontinuerlig prosess. Husk at produktivitet ikke handler om hvor hardt eller lenge medarbeiderne jobber, men hvorvidt de har de beste forutsetningene for å gjøre jobben sin gjort på en effektiv måte.  

Dette fordrer at vi vektlegger livslang læring som en naturlig del av arbeidet og de ansattes utvikling. I en digital verden vil vi nemlig aldri bli utlært. I den enkelte bedrift vil det derfor være nyttig å fokusere på det overordnede målet, eller kompetansestrategien hvis dere har det, fremfor et ensidig fokus på enkeltkurs- eller opplæring. Enkle grep som kan gjøres i hverdagen er: 

 • Tilby innhold i små moduler som går over lengre tid 
 • Tilby just-in-time støtte når det etterspørres spesifikk kompetanse eller ferdigheter
 • Involver medarbeiderne ved å la dem lære opp sine kollegaer

3. Digital læring må gi medarbeiderne en utfordring 

Det å gi ekstra motivasjon er kanskje ekstra viktig når vi sitter på hjemmekontor. Engasjerende utfordringer som skaper engasjement og undring er derfor en viktig nøkkel. Når målgruppe, innhold og læringsmål er bestemt, kan du stille deg følgende spørsmål: Hvordan kan jeg presentere dette en måte som skaper mest mulig engasjement? Hvordan kan jeg sørge for at medarbeiderne tar utfordringen med å lære seg noe nytt? Se gjerne på følgende virkemidler: 

 • Vurder om du kan bruke elementer og metodikker som quiz’er, gamification som kan brukes for å trigge belønningssenteret i hjernen. 
 • Forsøk å la deler av læringsløpet stimulere til kreativitet og samarbeid mellom medarbeiderne – og by på muligheter for problemløsning!  

 

4. Digital læring bør ikke begrenses til formell læring 

Formell læring er ofte organisert opplæring med klart definerte mål og omfatter formelle læringstiltak som organiseres av arbeidsplassen. Formelle læringstiltak spiller en viktig rolle for kunnskapsdeling, men mye av læringen i hverdagen tar sted gjennom det vi kaller uformell læring. Uformell læring er praksisnær og kontekstavhengig, og skjer gjerne når oppgaver skal løses i fellesskap, i diskusjon med andre, eller ved å observere kolleger som utfører arbeidsoppgaver. Dette betyr at uformell læring i større grad er knyttet til sosial interaksjon, noe som kan kreve en annen tilnærming når vi ikke er samlet på kontoret.  

 • Skaff deg kunnskap om de uformelle læringsarenaene på din arbeidsplass. Spør kollegaene dine om hvor de opplever å lære nye ting. Kanskje det er avdelingsmøter, samarbeid om arbeidsoppgaver, diskusjoner på Teams eller Zoom, eller tilfeldige samtaler med kollegaer?  
 • Når du har fått et overblikk, kan du se nærmere på hvordan du kan forsterke de uformelle læringsarenaene. Kanskje kan avdelingsmøtene forlenges en gang iblant, det kan oppmuntres til flere diskusjoner og kunnskapsdeling på digitale flater eller flere digitale kaffepauser med kollegaer?

5. Digital læring må utfordre medarbeidernes hjerner og hjerter 

Følelsesmessig tilknytning er viktig for oss mennesker. Og samtidig som ikke alle læringsløp kan eller bør oppfordre til sterke følelser hos medarbeidere, er det fortsatt verdt å tenke over hvordan man kan skape en følelsesmessig tilknytning som engasjerer og vekker nysgjerrighet. En av de mest brukte teknikkene for å oppnå dette, er å fortelle historier.  

 • Fortell historier hver gang du har mulighet. Enhver organisasjon har alltid eksemplernår ting har gått bra og når det har gått mindre bra.. Bruk de i læringsløpene når du har bestemt deg for hva slags følelser du vil vekke 
 • Jobb alltid ut fra teori, målgruppe og læringsmål når du skal inkludere en historie. Det må være en tydelig sammenheng som forsterker ønsket output fra opplæringen 

info@storyboard.no

+47 22472280