Tolletaten velger Storyboard Learning Center

Tolletaten sin virksomhetsstrategi har en ambisjon om innføring av ny teknologi, økende brukerorientering, kunnskapsbasert kontroll og behov for et kompetanseløft. Etaten står også overfor en større organisasjonsutvikling som vil påvirke strukturen. For å kunne oppfylle endringene og ambisjonene, valgte etaten Storyboard Learning Center for å bidra til at etaten til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne oppfylle sitt målbilde. Læringsportalen skal være et virkemiddel til å lære opp organisasjonen innenfor nye fagområder, virksomhetsforståelse, systemer og heve kompetansen innenfor eksisterende fagområder.

Storyboard sitt Learning Center ble valgt på bakgrunn av krav, tjenestenivåer og pris.

«Tolletaten ser frem til å samarbeide med Storyboard og ta i bruk de ulike funksjonalitetene Learning Center innehar.»

Storyboard takker for tildelingen av oppdraget, og ser frem til å bidra til Tolletatens ambisjoner om å digitalisere kompetanseheving.