Gå til hovedinnhold

Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor


Dagens arbeidsliv er til en stor grad preget av hjemmekontor, avstand og fleksibilitet. Derfor er det viktigere enn noensinne å tilby metoder for læring, utvikling og vekst for medarbeiderne. For at det skal gjøres på en god måte, må du møte medarbeidernes behov der de er på hjemmekontoret.

Mann på hjemmekontor
Digital læring må forstås som en prosess og ikke en engangshendelse

Det siste året har satt sitt preg på måten vi jobber på og hva slags behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større bedrifter og virksomheter har evnet å levere konsistent opplæring gjennom digitale flater, har det vært en utfordring for de som tidligere har belaget seg på en mer tradisjonell klasseromsopplæring. Derfor ønsker vi å dele våre tips til hvordan selskaper på en best mulig måte kan se på digital læring med et strategisk blikk og sørge for at de møter medarbeidernes behov for læring – også i en sosial sammenheng.

Digital læring må reflektere bedriftens kultur

Opplæring i bedriftens kultur bør ikke begrenses til onboarding av nye ansatte. Særlig i disse dager hvor de fleste av oss sitter på hjemmekontor, er digital læring en god mulighet til å styrke bedriftens identitet og kjerneverdier hos medarbeiderne. Her anbefaler vi å ta utgangspunkt i følgende grep:

Digital læring må forstås som en prosess og ikke en engangshendelse

Læring, uavhengig om den foregår digitalt, er ingen engangshendelse, men en kontinuerlig prosess. Husk at produktivitet ikke handler om hvor hardt eller lenge medarbeiderne jobber, men hvorvidt de har de beste forutsetningene for å gjøre jobben sin gjort på en effektiv måte.

Dette fordrer at vi vektlegger livslang læring som en naturlig del av arbeidet og de ansattes utvikling. I en digital verden vil vi nemlig aldri bli utlært. I den enkelte bedrift vil det derfor være nyttig å fokusere på det overordnede målet, eller kompetansestrategien hvis dere har det, fremfor et ensidig fokus på enkeltkurs- eller opplæring. Enkle grep som kan gjøres i hverdagen er:

Digital læring må gi medarbeiderne en utfordring

Det å gi ekstra motivasjon er kanskje ekstra viktig når vi sitter på hjemmekontor. Engasjerende utfordringer som skaper engasjement og undring er derfor en viktig nøkkel. Når målgruppe, innhold og læringsmål er bestemt, kan du stille deg følgende spørsmål: Hvordan kan jeg presentere dette på en måte som skaper mest mulig engasjement? Hvordan kan jeg sørge for at medarbeiderne tar utfordringen med å lære seg noe nytt? Se gjerne på følgende virkemidler:

Digital læring bør ikke begrenses til formell læring

Formell læring er ofte organisert opplæring med klart definerte mål og omfatter formelle læringstiltak som organiseres av arbeidsplassen. Formelle læringstiltak spiller en viktig rolle for kunnskapsdeling, men mye av læringen i hverdagen tar sted gjennom det vi kaller uformell læring. Uformell læring er praksisnær og kontekstavhengig, og skjer gjerne når oppgaver skal løses i fellesskap, i diskusjon med andre, eller ved å observere kolleger som utfører arbeidsoppgaver. Dette betyr at uformell læring i større grad er knyttet til sosial interaksjon, noe som kan kreve en annen tilnærming når vi ikke er samlet på kontoret.

Digital læring må utfordre medarbeidernes hjerner og hjerter

Følelsesmessig tilknytning er viktig for oss mennesker. Og samtidig som ikke alle læringsløp kan eller bør oppfordre til sterke følelser hos medarbeidere, er det fortsatt verdt å tenke over hvordan man kan skape en følelsesmessig tilknytning som engasjerer og vekker nysgjerrighet. En av de mest brukte teknikkene for å oppnå dette, er å fortelle historier.

Digital transformasjon: Hvorfor noen lykkes og andre ikke

Vet du hva bedrifter med vellykkede digitale transformasjonsprosjekter har til felles? Det er ikke kunstig intelligens, utvidet virkelighet eller annen ny teknologi. 

Cybersikkerhet – Steng dørene

Spill deg til økt cybersikkerhet

Trusselen om cyberangrep øker. Etterhvert som vår verden digitaliseres på stadig flere områder, oppstår også nye muligheter for cyberkriminelle. Og hackernes metoder blir stadig mer...

Den siste samtalen – hvordan lykkes med avgangsintervjuet

Motivet for denne samtalen er å finne ut hvilke styrker og svakheter som ligger i bedriften din, og gi vedkommende som slutter, følelsen av å bli hørt og møtt med respekt.

Når ansatte slutter – viktigheten av en god offboarding

Hvordan spillbasert læring kan forbedre helsen

Verden er stadig i endring. Den tradisjonelle idéen om at bedriften pøser på med forventninger de ansatte må oppfylle siden de er så heldige å ha en jobb, er gammeldags. I dag er...

Hvorfor onboarding ikke får den oppmerksomheten den fortjener – våre beste unnskyldninger

Hvorfor nyansatte trenger hjelp til å lære

Dette er ikke en unormal reaksjon. Stress setter både hjerne og kropp i alarmberedskap og gjør det vanskeligere å godta endringer og lære nye ting. Hjernen vår er faktisk...

Hvordan lage en god digital samling

Dette kan deles med deltakerne i forkant av samlingen og repeteres under oppstart av samlingen. Dersom du ønsker at deltakerne bruker tid på faglige forberedelser i forkant av samlingen, kan du...

Top